The Cretan lyra player Spyros Sifogiorgakis in Melbourne 1973.