Cretan League of Victoria function with Spyros Sifigiorgakis & Giannis Markogiannakis Melbourne 1974.